REGULAMIN LION CARS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo warunki umów najmu pojazdów bez kierowcy zawieranych w ramach wypożyczalni samochodów Lion Cars.
2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów w/w Umów Najmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.
3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
4. Najemcą pojazdu może być: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP oraz ważny dowód osobisty.
5. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do użytkowania. Kierowcą wypożyczonego samochodu może być tylko osoba wskazana na umowie najmu.
6. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu sprowadzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

7. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
a. nieprzekraczania dziennego limitu kilometrów przejazdu najmowanego pojazdu – limit ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju pojazdu oraz okresu najmu;
b. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu,);
c. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);
d. wykonywania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stan ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);
e. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu płynu do spryskiwaczy szyb oraz wymiany żarówek;
f. stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfiką silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
g. ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu paliwa. Pojazd jest wydawany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie najemca powinien zatankować pojazd do pełna, w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z cennikiem;
h. utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym
8. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane. W przypadku naruszenia przez Najemcę tej zasady, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy transportu pojazdu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu koszty.
9. Najemcy zabrania się narażania pojazdu na wszelkie uszkodzenia i jego eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, w szczególności:
a. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym pojazdem;
b. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
c. prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość oraz przewożenia substancji ogólnie zakazanych
d. palenia tytoniu w pojeździe;
e. dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego własnościami i przeznaczeniem; usuwania i niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych znajdujących się w pojeździe
f. mycia pojazdu w myjniach automatycznych;
g. używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach i torach wyścigowych;
h. używania pojazdu do nauki jazdy;
i. wykonywania pojazdem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy,
j. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego n stratę czasu i koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;
k. oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;
l. używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób powodujący przyśpieszone zużywania się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego;
m. przewożenia zwierząt w najmowanym pojeździe;
10. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 9 lit. a. – m. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w pkt. 9 lit. e. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu oraz domagania się zapłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za stratę spowodowaną przestojem pojazdu.

OPŁATY

11. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę.
12. Opłata za najem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu (tj. wypożyczenia samochodu). W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawki.
13. Rezerwacja terminu najmu pojazdu następuje po wpłacie zadatku na konto bankowe Lion Cars. W przypadku rezygnacji, wynikającej z winy Wynajmującego, z wynajmu w ustalonym terminie zadatek nie jest zwracany.
14. Opłata za wynajem, inne opłaty i kary umowne wynikające z Regulaminu nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu.

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

15. Najemca jest zobowiązany, po zakończeniu obowiązania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie.
16. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu drogą poczty elektronicznej (biuro@lioncars.pl) lub telefonicznie. Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak iż w ciągu 12 godzin, do poinformowania Najemcy o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia umowy przez przesłanie informacji drogą poczty elektronicznej.
17. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 6 godzin od momentu zakończenia umowy najmu w warunkach braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu lub sprzeciwu Wynajmującego na przedłużenie umowy, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą Wynajmującego do:
a. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;
b. obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;
c. naliczenia odpłatności za okres samowolnego korzystania z pojazdu wg Cennika.
18. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu odzyskanie posiadania pojazdu oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami tychże czynności.
19. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu. Za ewentualne braki paliwa stwierdzone przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę według Cennika.
20. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi z tego wynikłymi kosztami, a w szczególności:
a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu na zewnątrz lub na zewnątrz;
b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
c. szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wpłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
d. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
e. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
21. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz utratę dokumentów.
22. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, polisy lub kluczyków do samochodu lub wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami według Cennika.

SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY

23. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon, przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w protokole przekazania pojazdu (tolerancja +/- 250 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu wszelkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.
24. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii pojazdu, kolizji lub wypadku drogowego Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli stan pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
25. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowanie rachunkami.

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ POJAZDU

26. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego, powiadomienia Policji oraz uzyskania poświadczenia wynikłych strat. W sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy Najmujący ma obowiązek odholowania samochodu: a. do siedziby Wynajmującego b. po ustaleniach z Wynajmującym, na parking strzeżony w granicach miasta Wrocław c. po ustaleniach z Wynajmującym na najbliższy parking strzeżony w miejscowości, w której powstała szkoda; następnie Najemca ponosi koszty związane z dalszym holowaniem pojazdu do siedziby Wynajmującego Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości Wynajmującemu oraz do wskazanego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
27. Najemca otrzymuje pojazd z ubezpieczeniem OC i AC.
28. W przypadku powstania szkody komunikacyjnej, kradzieży pojazdu oraz wszelkich uszkodzeń pojazdu wynikłych podczas trwania najmu, z winy Najmującego oraz z winy osób trzecich, Najmujący jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu tzw. „udziału własnego” w wysokości 5 000 zł.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

29. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia, kolizji, wypadku, chyba, że szkoda wyrządzona została z winy Wynajmującego.
30. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu w okolicznościach, za które odpowiedzialności nie ponosi Najemca, Wynajmujący nie zapewnia Najemcy pojazdu zastępczego.

UBEZPIECZENIE POJAZDU

31. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kar umownych oraz opłat w związku ze zdarzeniem) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji, wypadku i kradzieży z wyjątkiem:
a. umyślnego uszkodzenia pojazdu;
b. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 20 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
d. uszkodzenia pojazdu a następnie zbiegnięcia Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem z miejsca kolizji lub wypadku;
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem nie była Osoba upoważniona do kierowania pojazdem;
f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży pojazdu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
h. wszystkich szkód częściowych nieobjętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
i. kradzieży pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca;
j. kradzieży pojazdu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zmontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;
k. odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;
l. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
32. W wyżej wskazanych przypadkach szkody pokrywane są całkowicie przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień.

CENNIK OPŁAT I KAR UMOWNYCH

33. Podane w Regulaminie ceny są w wartościach netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
34. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
35. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.